PRO-Disposables voor alle disposables
Bestelling conform B2B voorwaarden, alle prijzen zijn exclusief BTW
voor grotere aantallen, vraag offerte
Transportkosten conform ordergewicht en afleveradres

ALGEMENE VOORWAARDEN B2B

VANAF 27 FEBRUARI 2020, KUNNEN WIJ VANWEGE HET CORONA VIRUS GEEN GARANTIES GEVEN M.B.T. PRIJZEN EN LEVERINGEN, DE FABRIEKEN KUNNEN GEEN LEVERINGEN MEER GARANDEREN EN PRIJZEN STIJGEN DAGELIJKS EN WORDEN PER ORDER BEKEKEN, U KUNT ALTIJD AFZIEN VAN DE ORDER

Door het akkoord gaan met deze algemene voorwaarden bevestigd u deze aankopen te doen vanuit zakelijk perspectief en deze aankopen ook als zodanig te gebruiken. U verbindt zich hiermede aan de voorwaarden die gelden voor B2B activiteiten

Algemene leverings- & betalingsvoorwaarden

Algemene betalings- & leveringsvoorwaarden van PRO-Disposables, een onderdeel van QS-Bedrijfskleding
Diepenbroeklaan 69a, 5991 PT te Baarlo ( gem. PEEL & MAAS, Limburg )
Artikel 1 Geldigheid van deze voorwaarden.
1-1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten aangegaan door PRO-Disposables, gevestigd te Peel en Maas, hierna te noemen PRO-Disposables.
1-2 De opdracht of bestelling van de opdrachtgever geldt als acceptatie van PRO-Disposables zijn algemene voorwaarden.
1-3 Bijzondere van de voorwaarden van PRO-Disposables afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.
Artikel 2 Aanbiedingen.
2-1 Alle aanbiedingen en / of offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld en gebaseerd op de bij eventuele aanvragen verstrekte gegevens, tekeningen, teksten enz. Deze opgaven zijn slechts bindend voor zover zulks uitdrukkelijk schriftelijk wordt bevestigd, details behoeven niet te worden verstrekt.
2-2 Overeenkomsten tot het verrichten van werkzaamheden en aanvullingen van deze overeenkomsten worden eerst door PRO- Disposables zijn schriftelijke bevestiging bindend. PRO-Disposables aanvaardt bij aanbieding echter geen verantwoordelijkheid voor een door of namens de opdrachtgever door derden uitgewerkt ontwerp, noch voor de eventueel bij dit ontwerp gegeven specificatie van materialen.
Artikel 3 Overeenkomst.
3-1 De overeenkomst van koop en verkoop van goederen en uitvoering van werkzaamheden wordt eerst bindend voor PRO- Disposables door zijn schriftelijke bevestiging.
3-2 Elke met PRO-Disposables aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat hem van voldoende kredietwaardigheid van de opdrachtgever zal blijken, zulks uitsluitend te zijner beoordeling. Opdrachtgever zal toestaan dat PRO-Disposables zo nodig informatie betreffende hem opvraagt, voor welke informatie PRO-Disposables zich zal wenden tot de N.C.M. te Amsterdam.
3-3 Wanneer een consument bij ons aankopen doet, zal hij zich door middel van het aanvaarden van deze voorwaarden, confirmeren aan de voorwaarden voor business to business transacties, waarmee hij erkent te handelen vanuit zakelijk perspectief. Indien een consument bij ons inkoopt betekent dit dus dat hij zakelijk handelt en de goederen voor zakelijke doeleinden benodigd en niet uit persoonlijke overwegingen aankopen doet.
Artikel 4 Afspraken.
Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van het personeel van PRO-Disposables binden de laatste niet, voor zover ze door PRO-Disposables niet schriftelijk zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben.
Artikel 5 Prijzen.
5-1 Alle overeenkomsten worden steeds afgesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting geldende prijzen.
5-2 Indien na de overeenkomst de prijzen van lonen, sociale lasten, omzetbelasting e.d. verhogingen ondergaan, ook al geschieden deze ingevolge reeds bij de aanbieding te voorziene omstandigheden, zullen deze worden doorberekend.
5-3 Indien de prijsfluctuatie meer dan 5% bedraagt van de overeengekomen transactie, hebben beide partijen het recht om algehele verrekening te verlangen.
5-4 Alle genoemde prijzen zijn prijzen exclusief het dan geldende BTW tarief
5-5 De prijzen getoond op onze internetsite zijn niet bindend en kunnen te allen tijde gewijzigd worden.
Artikel 6 Betaling.
PRO-Disposables is gerechtigd bij het aangaan van de overeenkomst een betaling van het volledige bedrag, te weten 100% te vragen. Indien door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming gelegen aan de zijde van PRO-Disposables de overeenkomst wordt ontbonden heeft de opdrachtgever het recht op terugbetaling van de gedane aanbetaling, benevens schadevergoeding, zoals verder in deze voorwaarden geregeld, waarvan in ieder geval de wettelijke rente over het door hem vooruitbetaalde bedrag deel uitmaakt.
Individuele afspraken m.b.t. betaling c.q. betalingstermijn kunnen indien dit speelt onderling worden overeengekomen.
Artikel 7 Kwaliteit.
Tenzij uitdrukkelijk bijzondere kwaliteiten zijn overeengekomen, kan PRO-Disposables volstaan met de levering van normale handelskwaliteiten.
Artikel 8 Levering- c.q. opleveringstermijnen.
8-1 Opgegeven (op)leveringstermijnen zijn geen fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige (op)levering dient de opdrachtgever PRO-Disposables schriftelijk in gebreke te stellen. De (op)leveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting dat er geen beletselen voor PRO-Disposables zijn de goederen te leveren of de werkzaamheden ter hand te nemen.
8-2 Indien een bepaalde datum van levering is overeengekomen, wordt deze automatisch verlengd, indien stagnatie optreedt welke PRO-Disposables niet kan worden aangerekend, zoals staking, uitsluiting, oorlog, oorlogsgevaar of andere bijzondere omstandigheden zoals in artikel “Overmacht” geregeld.
8-3 Wanneer bestelde goederen, na het verstrijken van de (op)leveringstermijn niet door de opdrachtgever zijn afgenomen, staan die goederen voor zijn rekening en risico te zijner beschikking opgeslagen.
8-4 PRO-Disposables heeft het recht de overeenkomst in deelleveringen na te komen.
8-5 Indien PRO-Disposables niet in staat is tijdig zijn verplichtingen na te komen, zal PRO-Disposables aan de opdrachtgever daarvan onverwijld mededeling doen onder opgave van de te verwachten periode, waarmede de genoemde (op)leveringstermijn zal worden overschreden.
Artikel 9 Vervoer.
De verzending geschiedt op de wijze als door PRO-Disposables aangegeven. Wenst de opdrachtgever een zending anders te ontvangen, zoals onder andere door snel- of expresverzending, dan zijn de extra kosten hieraan verbonden voor zijn rekening.
Artikel 10 Garantie.
10-1 Garantie op de door PRO-Disposables geleverde en / of door hem uitgevoerde werken wordt slechts verleend, indien en voor zover schriftelijk overeengekomen en / of schriftelijk door PRO-Disposables gegeven. De garantie wordt slechts verleend op eventuele fouten en / of defecten in de samenstelling van de door PRO-Disposables ondeugdelijke zaken c.q. het kosteloos heruitvoeren van ondeugdelijk werk. De garantie vervalt indien de door PRO-Disposables geleverde zaken onoordeelkundig zijn behandeld en / of verwerkt.
10-2 Voor verkochte en geleverde zaken met fabriek- resp. importeurs- of groothandelgarantie gelden slechts de door deze leveranciers gestelde garantie bepalingen.
Artikel 11 Aansprakelijkheid.
11-1 PRO-Disposables is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:
a. Overmacht, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven;
b. Daden of nalatigheden van de opdrachtgever, zijn ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld;
c. Fouten en / of gebreken in een ontwerp / teksten / logo die door de opdrachtgever bij goedkeuring van het desbetreffende ontwerp niet zijn geconstateerd;
d. Beschadigingen aan de geleverde zaken ten gevolge van chemische dan wel biologische invloeden van buitenaf;
e. Verkleuring van de geleverde zaken ten gevolge van de inwerking van licht;
f. Enige andere van buiten afkomende oorzaak.
g. Nalatigheden van de opdrachtgever in het onderhoud van de geleverde zaken;
11-2 PRO-Disposables is aansprakelijk, voor zover zijn verzekering dit dekt, dan wel tot maximaal de factuurwaarde, voor schade aan de goederen en / of eigendommen van de opdrachtgever en / of derden, voor zover ontstaan door schuld van PRO-Disposables of van hen, die door hem te werk zijn gesteld op de aan hem opgedragen werkzaamheden.
11-3 PRO-Disposables zal in beginsel niet gehouden zijn geleden bedrijf- en / of gevolgschade van een opdrachtgever te vergoeden zulks afhankelijk van de aard van de schuld.
11-4 De opdrachtgever vrijwaart PRO-Disposables voor alle aanspraken van derden ter zake van inbreuken op hun octrooi-, merk- of auteursrecht, onrechtmatige daad of wanprestatie, voortvloeiende uit de door de wederpartij opgedragen werkzaamheden.
11-5 PRO-Disposables is niet aansprakelijk voor schade welke het gevolg is van ondeskundig gebruik, zoals het niet in acht nemen van wasvoorschriften e.d., alsmede gebruik van goederen voor doeleinden waarvoor deze niet bestemd zijn etc. dan wel van een gebruik van goederen dat redelijkerwijs niet te verwachten valt.
Artikel 12 Overmacht.
12-1 Buitengewone omstandigheden, zoals onder andere stormschade en andere natuurrampen, belemmering door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het land van herkomst van de goederen, uitsluitingen, verlies of beschadiging van goederen bij transport naar PRO-Disposables of de opdrachtgever, niet of niet tijdige levering van goederen door leveranciers van PRO-Disposables ex- en importverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van PRO-Disposables, dan wel in de middelen van vervoer van derden, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren voor PRO-Disposables overmacht op, die hem ontheffen van zijn verplichting tot levering c.q. uitvoering van werk, zonder dat de opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden.
12-2 PRO-Disposables is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel te zijner eigen beoordeling om of de koopovereenkomst c.q. overeenkomst tot uitvoering van werk te annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan, waarbij de opdrachtgever verplicht is de eventuele geleverde prestatie te betalen.
Artikel 13 Eigendomsvoorbehoud.
13-1 Zolang PRO-Disposables geen volledige betaling inzake een overeenkomst van partijen met betrekking tot de uitvoering van werk of van de koop / verkoop (inclusief eventuele schade, kosten en rente daaronder begrepen) heeft ontvangen, blijven de geleverde goederen, eigendom van PRO-Disposables.
13-2 PRO-Disposables heeft het recht deze goederen terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de nalatige opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt, indien hij liquideert, surseance van betaling aanvraagt of heeft verkregen, in staat van faillissement wordt verklaard of beslag op de goederen wordt gelegd.
13-3 Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde goederen, zijn de opdrachtgever verboden, zolang hij niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.
Artikel 14 Reclame.
14-1 Kwaliteitseisen of kwaliteitsnormen van door PRO-Disposables te leveren goederen moeten uitdrukkelijk zijn overeengekomen. Geringe in de handel toelaatbaar geacht of technisch niet te vermijden afwijkingen in kwaliteit, kwantiteit, breedte, kleur, finish, maat, afwerking, normaal te achten slijtage, ondeskundig gebruik, het onjuist hanteren van wasvoorschriften e.d. kunnen geen grond voor reclames opleveren.
14-2 Opdrachtgever is verplicht terstond na de (op)levering van de goederen deze grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan, PRO-Disposables terstond schriftelijk op de hoogte te brengen. Indien de opdrachtgever niet binnen 8 dagen na de dag van de levering PRO-Disposables wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt opdrachtgever geacht met de staat waarin het gekochte is geleverd in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame.
14-3 PRO-Disposables dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Bij overeenstemming zal een schriftelijke verklaring worden opgesteld die door beide partijen dient te worden ondertekend.
14-4 Indien de reclame naar het oordeel van PRO-Disposables juist is, zal PRO-Disposables hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde goederen, hetzij de geleverde goederen gratis vervangen na terugzending daarvan in de originele toestand.
Artikel 15 Annuleren.
15-1 Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert en / of de goederen weigert af te nemen, is hij verplicht de door PRO-Disposables reeds aangeschafte materialen en grondstoffen, al dan niet be- of verwerkt tegen de kostende prijs, inclusief lonen en sociale lasten aan te nemen en te betalen en is hij overigens jegens PRO-Disposables gehouden tot een volledige vergoeding van het reeds gepresteerde. Opdrachtgever zal eveneens aan PRO-Disposables als schadeloosstelling verschuldigd zijn het bedrag van 1/3 van de overeengekomen prijs. Opdrachtgever is voorts verplicht PRO-Disposables te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de opdracht en / of weigering van de goederen.
15-2 Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel behoudt PRO-Disposables zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en / of volledige schadevergoeding te vorderen.
Artikel 16 Retourneren / ruilen
16-1 Ruilen van disposables artikelen is in het geheel NIET mogelijk. Indien de order al in behandeling is, is de opdrachtgever verplicht deze goederen af te nemen.

16-2 Gezien het hygiënisch aspect van disposables goederen en materialen is het dan ook niet mogelijk deze geheel of gedeeltelijk retour te zenden. Men zal hiervoor geen vergoeding ontvangen indien dit toch gebeurt. De goederen kunnen dan op kosten van de opdrachtgever worden geretourneerd aan de hen. Deze zullen dan ook pas nabetaling van de verwachte transportkosten weer aan de opdrachtgever worden toegezonden
16-3 Mocht de opdrachtgever willen afzien van de order zal dit binnen 24 uur na betaling en orderbevestiging schriftelijk aan PRO-Disposables moeten worden kenbaar gemaakt om verdere kosten te vermijden.
Artikel 17 Wanprestatie en ontbinding.
17-1 Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze wanprestatie pleegt, zal hij daarvoor alleen reeds in gebreke zijn zonder dat enige ingebrekestelling vereist is.
17-2 Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek zal PRO-Disposables in geval van wanprestatie het recht hebben zijn verplichting uit de gesloten overeenkomst op te schorten, de overeenkomst geheel of ten dele zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te verklaren, zulks te zijner keuze.
17-3 De in lid 2 van dit artikel vermelde rechten heeft PRO-Disposables eveneens, indien de opdrachtgever in staat van faillissement mocht worden verklaard of zijn faillissement wordt aangevraagd, indien hij surseance van betaling heeft aangevraagd of heeft verkregen, zijn onroerende goederen in beslag zijn genomen, zijn bedrijf in liquidatie is getreden of door een derde c.q. derden is of wordt overgenomen, of indien hij het voornemen heeft Nederland metterwoon te verlaten. In al deze gevallen zullen alle vorderingen, die PRO-Disposables op de opdrachtgever heeft, terstond opeisbaar zijn.
Artikel 18 Betaling.
18-1 Betaling geschiedt 100% vooraf. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
18-2 PRO-Disposables is gerechtigd, indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de gestelde termijn door hem is ontvangen, aan de opdrachtgever een rente ad. 1,25 per maand te berekenen, gerekend vanaf de dag van verzending van de facturen.
18-3 PRO-Disposables is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om van de opdrachtgever alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt te vorderen, waaronder begrepen de kosten van advocaat, procureur, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en incassobureau.
18-4 De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom vermeerderd met de rente, met een minimum van € 35,00. Tevens worden de buitengerechtelijke kosten verhoogd met alle kosten voor juridisch advies en bijstand. Uit het enkele feit dat PRO-Disposables zich heeft verzekerd van de hulp van een derde blijkt de grootte en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten.
Artikel 19 Transportkosten
 In de webshop wordt gesproken over verzendkosten, dit houdt in kosten voor transport inclusief de benodigde administratiekosten.

Het is niet altijd mogelijk het correcte bedrag van transportkosten in webshop aan te geven. Is dit het geval dan krijgt u hierover bericht van ons dat er nog een factuur voor transportkosten aan u wordt toegestuurd. Is dit het geval dan wordt de order in behandeling genomen NA betaling van deze transportkosten. E.e.a. werkt uitsluitend op gewicht en maat van de te sturen order. 
Dit kan positief maar ook negatief uitvallen. Een nieuwe nota wordt toegestuurd en na betaling van het verschil wordt de order in behandeling genomen.
Artikel 20 Geschillen.
Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de Burgerlijke Rechter van de vestigingsplaats van PRO-Disposables, indien deze dit wenst, aanhangig worden gemaakt voor zover de Burgerlijke Rechter daartoe wettelijk bevoegd is.
 

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »
← Keer terug naar de backoffice    I.v.m. het corona virus is het niet mogelijk om dagelijks voorraden en prijzen aan te passen, wij zullen per order leverbaarheid beoordelen en/of prijs aanpassen Verbergen

Transportkosten conform ordergewicht en afleveradres

Disposables kunnen niet geretourneerd worden

voor grotere aantallen, vraag offerte

Bestelling conform B2B voorwaarden, alle prijzen zijn exclusief BTW

 

 

is toegevoegd aan uw winkelwagen.

Niet op voorraad

Het gewenste aantal voor “” is niet beschikbaar.